«Алматы» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ сенімді өкілі мүлікті (кему ретінде бағада сату) аукцион жариялайды

Лот № 1. Іргелес жер учаскесі тұрғын емес үй-жайлар, жер учаскесінің көлемі — 0,0746 га., кадастрлік номер 20:317:019:027, Орналасқан жері: Алматы қаласы, Түркісіб ауданы, Бекмаханов көшесі, 90 үй. Бастапқы бағасы —  66 827 301 теңге; Ең төменгі баға – 8 933 590 теңге; Жарна кепілі – 3 341 366 теңге (бастапқы бағасының 15 пайызы); Сауда-саттық тәсілі: голланд – кему ретінде. […]

Доверенное лицо АО «СПК «Алматы» объявляет аукцион (торги понижение цены) на имущество

Лот № 1. Нежилые помещения (2-ой этаж) общей площадью 299,6 кв.м. с долей земельного участка площадью 0,0746 га (кадастровый номер 20:317:019:027) расположенные по адресу: г.Алматы, Турксибский район, ул.Бекмаханова, д.90. Стартовая цена – 66 827 301 тенге; Минимальная цена – 8 933 590 тенге; Гарантийный взнос – 3 341 366 тенге (15 % от начальной стоимости); Метод торгов: Голландский […]