2810

Единый контакт-центр

+7 (727) 356 0280

с городского телефона

АО «НК «СПК «Алматы» объявляет о проведении торгов способом аукциона

Информационное сообщение

Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» объявляет о проведении торгов способом аукциона, метод торгов на повышение цены:
Нежилое помещение (482,6 кв.м.), находящееся по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, д. 34; земельный участок, кадастровый номер 20-311-023-141; площадь земельного участка, га.: 0,0846 га; целевое назначение: для административного здания; ограничения в использовании и обременения земельного участка — обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок эксплуатирующим службам и предприятиям для технического обслуживания и ремонта инженерных сетей, обязан соблюдать требования по использованию земельного участка в водоохранной зоне реки Есентай, соблюдать режим использования земель расположенных в охранной зоне сетей телекоммуникаций акционерного общества «Казахтелеком»; делимость земельного участка: участок неделимый; оценщик: ТОО «WMConsulting»; оценочная стоимость, стартовая цена (начальная цена), тг.: 60 730 000 (шестьдесят миллионов семьсот тридцать тысяч) тенге; шаг: 7% от стартовой (начальной) цены; гарантийный взнос – 9 109 500 (девять миллионов сто девять тысяч пятьсот) тенге; дата оценки:14 февраля 2017 года.
Торги состоятся 06 июня 2017 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz., в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденных постановлением №1174 от 31 декабря 2015 года и Регламентом проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра государственного имущества.
Единый оператор в сфере учета государственного имущества обеспечивает функционирование веб-портала реестра, а также принимает гарантийные взносы участников торгов (по аукциону), перечисляет гарантийный взнос участника, победившего в торгах, на счет продавца и возвращает гарантийные взносы другим участникам торгов. Расчеты по договору купли-продажи производятся между АО «НК «СПК «Алматы» и покупателем. При этом покупатель производит расчеты в следующем порядке:
1) Гарантийный взнос засчитывается в счет причитающегося авансового платежа;
2) Оставшаяся сумма должна быть внесена в срок по соглашению Сторон.
Реквизиты для зачисления гарантийных взносов:
АО «Информационно-учетный центр», БИН 050540004455, БИК KZKOKZKX, ИИК KZ529261501102032004, Банк: АО «КАЗКОММЕРЦБАНК», КНП 171, Кбе 16.
Дополнительную информацию по проведению аукциона вы можете получить по адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, 74 «а», контактный телефон: +7 (7272) 266-84-82, вн.(429).

Ақпараттық хабарлама
«Алматы» ӘКК» ҰК» акционерлік қоғамы мына нысанды сату бойынша сауда-саттықты аукцион әдісімен, бағаны көтеру тәсілі арқылы сату бойынша сауда-саттық өткізетінін хабарлайды:
Тұрғын емес (482,6 шаршы метр), орналасқан мекенжайы: Алматы қ., Алмалы ауданы, Байзақов көш., 34 ү.; кадастрлік нөмірі номер 20-311-023-141; тұрғын емес үй-жайдың алаңы, 0,0846 га; мақсатты арналымы: әкімшілік ғимарат үшін; тұрғын емес үй-жайдың пайдалануды және ауыртпалық салуды шектеу – техникалық қызмет көрсету үшін инженерлік жүйелерді жөндеу үшін пайдаланушы қызметтердің және кәсіпорындардың жер теліміне кедергісіз өтуін қамтамасыз етсін, Есентай өзеніндегі су күзету аумағындағы жер телімін пайдалану талаптарын сақтауға міндетті, сонымен қатар «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының телекоммуникациялар желілерін қорғау аймақтарынлда орналасқан жерді пайдалану тәртібі сақталуын қамтамасыз етсін; үй-жайдың бөлінуі: бөлінбейді; Бағалаушы: «WMConsulting» ЖШС; бағалау құны, бастапқы бағасы (бастапқы құны), тг.: 60 730 000 (алпыс миллион жеті жүз отыз мың) теңге; қад., тг.: бастапқы бағасынан (бастапқы құны) 7%-ы, тг; кепілдік жарнасы – 9 109 500 (тоғыз миллион жүз тоғыз мың бес жүз) теңге; бағалау күні: 2016 жылдың 14 ақпаны.
Сауда-саттық 2017 жылдың 06 маусымы сағат 10:00-де (Астана уақыты) 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1174 қаулымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына және Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда — саттықты өткізу регламентіне сәйкес www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында жүзеге асырылады.
Мемлекеттік мүлік тізілімі саласындағы бірыңғай оператор тізілім веб-порталының қызмет етуін қамтамасыз етеді, сондай-ақ сауда-саттыққа қатысушылардың кепілдік жарналарын (аукцион бойынша) қабылдайды, сауда-саттықта жеңіске жеткен қатысушының кепілдік жарнасын сатушы шотына аударады және басқа да сауда-саттыққа қатысушылардың кепілдік жарналарын қайтарады. Сату-сатып алу шарты бойынша есеп айырысу «Алматы» ӘКК» ҰК» АҚ және сатып алушы арасында жүзеге асырылады. Сондай-ақ сатып алушы есеп айырысуды мынадай тәртіппен жүзеге асырады:
1) Кепілдік жарна тиісті аванстық төлем ретінде саналады;
2) Қалған сома тараптардың келісімі бойынша төленуі тиіс.
Кепілдік жарнаны аударуға арналған реквизиттер:
«Ақпараттық-есептік орталық» АҚ, БСН 050540004455, БСК KZKOKZKX, ИИК KZ529261501102032004, Банкі: «ҚАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ, ТАК 171, Бек 16.
Аукционды өткізу туралы қосымша ақпаратты мына мекенжайдан алуға болады:
Алматы қ., Абылай хан данғ., 74 «а», байланыс телефоны: +7 (727) 266-84-82, ішкі (429).

Оставить заявку    *Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

    [recaptcha]