2810

Единый контакт-центр

+7 (727) 356 0280

с городского телефона

АО «НК «СПК «Алматы» объявляет о проведении торгов способом аукциона

АО «НК «СПК «Алматы» объявляет о проведении торгов способом аукциона, метод торгов на повышение цены:
Нежилое помещение (299,6 кв.м.), находящееся по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Бекмаханова, д. 90; земельный участок, кадастровый номер 20-317-019-027; площадь земельного участка, га.: 1,5432 га, общая долевая собственность 0,0746 га; целевое назначение: для промышленно-производственного здания; ограничения в использовании и обременения земельного участка — обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок эксплуатирующим службам и предприятиям для технического обслуживания и ремонта инженерных сетей, соблюдать режим использования земель расположенных в охранной зоне сетей телекоммуникаций акционерного общества «Казахтелеком»; делимость земельного участка: участок неделимый; оценщик: ТОО «ТиМ Консалтинг»; оценочная стоимость, стартовая цена (начальная цена), тг.: 8 004 887,0 (восемь миллионов четыре тысячи восемьсот восемьдесят семь) тенге; шаг: 10% от стартовой (начальной) цены; гарантийный взнос – 1 200 733 (один миллион двести тысяч семьсот тридцать три) тенге; дата оценки:16 ноября 2016 года.
Торги состоятся 28 апреля 2017 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz., в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденных постановлением №1174 от 31 декабря 2015 года и Регламентом проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра государственного имущества.
Единый оператор в сфере учета государственного имущества обеспечивает функционирование веб-портала реестра, а также принимает гарантийные взносы участников торгов (по аукциону), перечисляет гарантийный взнос участника, победившего в торгах, на счет продавца и возвращает гарантийные взносы другим участникам торгов. Расчеты по договору купли-продажи производятся между АО «НК «СПК «Алматы» и покупателем. При этом покупатель производит расчеты в следующем порядке:
1) Гарантийный взнос засчитывается в счет причитающегося авансового платежа;
2) Оставшаяся сумма должна быть внесена в срок по соглашению Сторон.
Реквизиты для зачисления гарантийных взносов:
АО «Информационно-учетный центр», БИН 050540004455, БИК KZKOKZKX, ИИК KZ529261501102032004, Банк: АО «КАЗКОММЕРЦБАНК», КНП 171, Кбе 16.
Дополнительную информацию по проведению аукциона вы можете получить по адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, 74 «а», контактный телефон: +7 (7272) 266-84-82, вн.(429).

«Алматы» ӘКК» ҰК» акционерлік қоғамы мына нысанды сату бойынша сауда-саттықты аукцион әдісімен, бағаны көтеру тәсілі арқылы сату бойынша сауда-саттық өткізетінін хабарлайды:
Тұрғын емес (299,6 шаршы метр), орналасқан мекенжайы: Алматы қ., Түрксіб ауданы, Бекмаханов көш., 90 ү.; кадастрлік нөмірі номер 20-317-019-027; тұрғын емес үй-жайдың алаңы, 1,5432 га.: жалпы үлестік меншік 0,0746 га.; мақсатты арналымы: өнеркәсіптік-өндірістік ғимарат үшін; тұрғын емес үй-жайдың пайдалануды және ауыртпалық салуды шектеу – инженерлік желілерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін пайдалану қызметі мен кәсіпорындардың кедергісіз кіруін қамтамасыз ету, «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы телекоммуникация желілерінің қорғау аймағында орналасқан жерді пайдалану режимін сақтау; үй-жайдың бөлінуі: бөлінбейді; Бағалаушы: «ТиМ Консалтинг» ЖШС; бағалау құны, бастапқы бағасы (бастапқы құны), тг.: 8 004 887 (сегіз миллион төрт мың сегіз жүз сексен жеті) теңге; қад., тг.: бастапқы бағасынан (бастапқы құны) 10 %-ы, тг; кепілдік жарнасы – 1 200 733 (бір миллион екі жүз мың жеті жүз отыз үш) теңге; бағалау күні: 2016 жылдың 16 қарашасы.
Сауда-саттық 2017 жылдың 28 сәуірі сағат 10:00-де (Астана уақыты) 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1174 қаулымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына және Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда — саттықты өткізу регламентіне сәйкес www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында жүзеге асырылады.
Мемлекеттік мүлік тізілімі саласындағы бірыңғай оператор тізілім веб-порталының қызмет етуін қамтамасыз етеді, сондай-ақ сауда-саттыққа қатысушылардың кепілдік жарналарын (аукцион бойынша) қабылдайды, сауда-саттықта жеңіске жеткен қатысушының кепілдік жарнасын сатушы шотына аударады және басқа да сауда-саттыққа қатысушылардың кепілдік жарналарын қайтарады. Сату-сатып алу шарты бойынша есеп айырысу «Алматы» ӘКК» ҰК» АҚ және сатып алушы арасында жүзеге асырылады. Сондай-ақ сатып алушы есеп айырысуды мынадай тәртіппен жүзеге асырады:
1) Кепілдік жарна тиісті аванстық төлем ретінде саналады;
2) Қалған сома тараптардың келісімі бойынша төленуі тиіс.
Кепілдік жарнаны аударуға арналған реквизиттер:
«Ақпараттық-есептік орталық» АҚ, БСН 050540004455, БСК KZKOKZKX, ИИК KZ529261501102032004, Банкі: «ҚАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ, ТАК 171, Бек 16.
Аукционды өткізу туралы қосымша ақпаратты мына мекенжайдан алуға болады:
Алматы қ., Абылай хан данғ., 74 «а», байланыс телефоны: +7 (727) 266-84-82, ішкі (429).

Оставить заявку



    *Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

    [recaptcha]