2810

Единый контакт-центр

+7 (727) 356 0280

с городского телефона

АО «НК «СПК «Алматы объявляет о проведении торгов способом аукциона, метод торгов на понижение цены, без установления минимальной цены: Пакет акций в размере 5,8072 % от уставного капитала АО «Компания «Монтажспецстрой»

Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» объявляет о проведении торгов способом аукциона, метод торгов на понижение цены, без установления минимальной цены:

1) Пакет акций в размере 5,8072 % от уставного капитала АО «Компания «Монтажспецстрой» (далее – Пакет акций АО); БИН:940640000066; вид акций: простая акция; количество размещенных акций, шт.: 74 500 000 акций; продаваемые акции, шт.: 2 177 700 акций; продаваемые акции, в % от размещенных: 5,8072%; ссреднегодовая численность работников.: 1071 чел.; адрес: г. Алматы, ул. Толе би 291-291А, тел.: 238-17-86; оценщик: ТОО «Т&М Consulting»; оценочная стоимость, стартовая цена (начальная цена), тг.: 133 994 000,00(сто тридцать три миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи) тг.; гарантийный взнос 15 % от оценочной стартовой стоимости 20 099 100,00(двадцать миллионов девяносто девять тысяч сто) тг,; минимальная цена 66 997 000,00(шестьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто семь тысяч) тг; шаг изменения цены в размере 5% от оценочной, стартовой цены; дата оценки: 11 июля 2016 года.

Торги состоятся 2 сентября 2016 года в 11:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz., в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденных постановлением №1174 от 31 декабря 2015 года и Регламентом проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра государственного имущества.

Единый оператор в сфере учета государственного имущества обеспечивает функционирование веб-портала реестра, а также принимает гарантийные взносы участников торгов (по аукциону), перечисляет гарантийный взнос участника, победившего в торгах, на счет продавца и возвращает гарантийные взносы другим участникам торгов. Расчеты по договору купли-продажи производятся между АО «НК «СПК «Алматы» и покупателем. При этом покупатель производит расчеты в следующем порядке:
1) Гарантийный взнос засчитывается в счет причитающегося авансового платежа;
2) Оставшаяся сумма должна быть внесена в срок по соглашению Сторон.

Реквизиты для зачисления гарантийных взносов:
АО «Информационно-учетный центр», БИН 050540004455, БИК KZKOKZKX, ИИК KZ529261501102032004, Банк: АО «КАЗКОММЕРЦБАНК», КНП 171, Кбе 16.
Дополнительную информацию по проведению аукциона вы можете получить по адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, 74 «а», контактный телефон: +7 (7272) 266-84-82, вн.(429).

«Алматы» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы төменде берілген нысандарды аукцион әдісімен, ең төменгі бағаны белгілеу тәсілі арқылы сату бойынша сауда-саттық өткізетінін хабарлайды:
1) Акциялар жиынтығы: «Монтажспецстрой» компаниясы» АҚ (әрі қарай – АҚ Акциялар жиынтығы) жарғы капиталынынан 5,8072% мөлшері; БСН: 940640000066; акция түрі: жай акция; орналастырылған акция саны, дана: 74 500 000 акция; сатылатын акция, дана: 2 177 700 акция; сатылатын акция, орналастырылғанның %-ы: 5,8072%; бір жылдағы орташа қызметкерлер саны, адам: 1071 адам; мекенжайы: Алматы қ., Төле би көш., 291-291А, тел.: 238-17-86; бағалаушы: «Т&М Consulting» ЖШС; бағалау құны, бастапқы бағасы (бастапқы құны), тг.: 133 994 000,00 (жүз отыз үш миллион тоғыз жүз тоқсан төрт мың) теңге; кепілдік жарнасы – бағалау, бастапқы құнының 15%-ы 20 099 100,00 (жиырма миллион тоқсан тоғыз мың жүз) теңге, минималды бағасы 66 997 000,00 (алпыс алты миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың) теңге; қадамы – бағалау, бастапқы құнының 5%; айырмашылығы арқылы; бағалау күні: 2016 жылдың 11 шілдесі.
Сауда-саттық 2016 жылдың 2 қыркүйегі сағат 11:00-де (Астана уақыты) 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1174 қаулымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына және Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда — саттықты өткізу регламентіне сәйкес www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында жүзеге асырылады.
Мемлекеттік мүлік тізілімі саласындағы бірыңғай оператор тізілім веб-порталының қызмет етуін қамтамасыз етеді, сондай-ақ сауда-саттыққа қатысушылардың кепілдік жарналарын (аукцион бойынша) қабылдайды, сауда-саттықта жеңіске жеткен қатысушының кепілдік жарнасын сатушы шотына аударады және басқа да сауда-саттыққа қатысушылардың кепілдік жарналарын қайтарады. Сату-сатып алу шарты бойынша есеп айырысу «Алматы» ӘКК» ҰК» АҚ және сатып алушы арасында жүзеге асырылады. Сондай-ақ сатып алушы есеп айырысуды мынадай тәртіппен жүзеге асырады:
1) Кепілдік жарна тиісті аванстық төлем ретінде саналады;
2) Қалған сома тараптардың келісімі бойынша төленуі тиіс.

Кепілдік жарнаны аударуға арналған реквизиттер:
«Ақпараттық-есептік орталық» АҚ, БСН 050540004455, БСК KZKOKZKX, ИИК KZ529261501102032004, Банкі: «ҚАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ, ТАК 171, Бек 16.
Аукционды өткізу туралы қосымша ақпаратты мына мекенжайдан алуға болады:
Алматы қ., Абылай хан данғ., 74 «а», байланыс телефоны: +7 (727) 266-84-82, ішкі (429).

Оставить заявку    *Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

    [recaptcha]