2810

Единый контакт-центр

+7 (727) 356 0280

с городского телефона

АО «НК «СПК «Алматы» объявляет о проведении торгов способом аукциона, метод торгов на понижение цены, без установления минимальной цены

Информационное сообщение

Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» объявляет о проведении торгов способом аукциона, метод торгов на понижение цены, без установления минимальной цены:
1) Нежилое помещение общей площадью 780 кв.м., находящееся по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Сейфуллина, д.232; год постройки: 1986г.; материал стен: ж/б панель; этажность: подвал; земельный участок, кадастровый номер 20-317-088-085; площадь земельного участка, га.: 0,3622 га, доля 0,0463 га; целевое назначение земельного участка: для эксплуатаций и обслуживания помещений; ограничения в использовании и обременении земельного участка: обеспечить беспрепятственный доступ для технического обслуживания и ремонта инженерных сетей, обязан соблюдать требования по использованию земельного участка в водоохраной зоне и полосе реки Баскарасу, соблюдать режим использования земель расположенных в охранной зоне сетей телекоммуникаций акционерного общества «Казахтелеком»; делимость земельного участка: участок неделимый; оценщик: ТОО «ТиМ Консалтинг»; оценочная стоимость, стартовая цена (начальная цена), тг.: 23 512 063 (двадцать три миллиона пятьсот двенадцать тысяч шестьдесят три) тенге; шаг, тг.: 5 % от стартовой (начальной) цены; гарантийный взнос – 3 526 809 (три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот девять) тенге; дата оценки: 04 мая 2016 года.
Торги состоятся 31 августа 2016 года в 12:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz., в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденных постановлением №1174 от 31 декабря 2015 года и Регламентом проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра государственного имущества.
Единый оператор в сфере учета государственного имущества обеспечивает функционирование веб-портала реестра, а также принимает гарантийные взносы участников торгов (по аукциону), перечисляет гарантийный взнос участника, победившего в торгах, на счет продавца и возвращает гарантийные взносы другим участникам торгов. Расчеты по договору купли-продажи производятся между АО «НК «СПК «Алматы» и покупателем. При этом покупатель производит расчеты в следующем порядке:
1) Гарантийный взнос засчитывается в счет причитающегося авансового платежа;
2) Оставшаяся сумма должна быть внесена в срок по соглашению Сторон.
Реквизиты для зачисления гарантийных взносов:
АО «Информационно-учетный центр», БИН 050540004455, БИК KZKOKZKX, ИИК KZ529261501102032004, Банк: АО «КАЗКОММЕРЦБАНК», КНП 171, Кбе 16.
Дополнительную информацию по проведению аукциона вы можете получить по адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, 74 «а», контактный телефон: +7 (7272) 266-84-82, вн.(429).

Ақпараттық хабарлама
«Алматы» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы мына нысанды сату бойынша сауда-саттықты аукцион әдісімен, ең төменгі бағасын белгілемеу тәсілі арқылы сауда-саттық өткізетінін хабарлайды:
1) Тұрғын емес ғимарат, жалпы ауданы 780 шаршы метр, орналасқан мекенжайы: Алматы қ., Түрксіб ауданы, Сейфуллин даңғылы, 232-үй; салынған жылы: 1986 ж.; қабырғаларының материалы: т/б панель; қабаттылығы: жертөле; жер телімі, кадастрлік нөмірі 20-317-088-085; жер телімінің ауданы, га.: 0,3622 га, үлесі 0,0463 га; жер телімінің мақсатты арналымы: үй-жайларды пайдалану және қызмет көрсету үшін; жер телімін пайдалануды және ауыртпалық салуды шектеу – инженерлік желілерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін кедергісіз кіруді қамтамасыз ету, суды қорғау аймағы мен Басқарасу өзенінің аңғарындағы жер телімін пайдалану бойынша талаптарды ұстануға міндетті, «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы телекоммуникация желілерінің қорғау аймағында орналасқан жерді пайдалану режимін сақтау; жер телімінің бөлінуі: жер телімі бөлінбейді; Бағалаушы: «ТиМ Консалтинг» ЖШС; бағалау құны, бастапқы бағасы (бастапқы құны), тг.: 23 512 063 (жиырма үш миллион бес жүз он екі мың алпыс үш) теңге; қад., тг.: бастапқы бағасынан (бастапқы құны) 5 %, тг; кепілдік жарнасы – 3 526 809 (үш миллион бес жүз жиырма алты мың сегіз жүз тоғыз) теңге; бағалау күні: 2016 жылдың 04 мамыры.
Сауда-саттық 2016 жылдың 31 тамызы сағат 12:00-де (Астана уақыты) 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1174 қаулымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына және Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда — саттықты өткізу регламентіне сәйкес www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында жүзеге асырылады.
Мемлекеттік мүлік тізілімі саласындағы бірыңғай оператор тізілім веб-порталының қызмет етуін қамтамасыз етеді, сондай-ақ сауда-саттыққа қатысушылардың кепілдік жарналарын (аукцион бойынша) қабылдайды, сауда-саттықта жеңіске жеткен қатысушының кепілдік жарнасын сатушы шотына аударады және басқа да сауда-саттыққа қатысушылардың кепілдік жарналарын қайтарады. Сату-сатып алу шарты бойынша есеп айырысу «Алматы» ӘКК» ҰК» АҚ және сатып алушы арасында жүзеге асырылады. Сондай-ақ сатып алушы есеп айырысуды мынадай тәртіппен жүзеге асырады:
1) Кепілдік жарна тиісті аванстық төлем ретінде саналады;
2) Қалған сома тараптардың келісімі бойынша төленуі тиіс.
Кепілдік жарнаны аударуға арналған реквизиттер:
«Ақпараттық-есептік орталық» АҚ, БСН 050540004455, БСК KZKOKZKX, ИИК KZ529261501102032004, Банкі: «ҚАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ, ТАК 171, Бек 16.
Аукционды өткізу туралы қосымша ақпаратты мына мекенжайдан алуға болады:
Алматы қ., Абылай хан данғ., 74 «а», байланыс телефоны: +7 (727) 266-84-82, ішкі (429).

Оставить заявку    *Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

    [recaptcha]