2810

Единый контакт-центр

+7 (727) 356 0280

с городского телефона

АО «НК «СПК «Алматы» объявляет о проведении торгов способом аукциона, метод торгов на понижение цены, с установлением минимальной цены

Информационное сообщение

АО «НК «СПК «Алматы» объявляет о проведении торгов способом аукциона, метод торгов на понижение цены, с установлением минимальной цены:
Нежилое помещение (482,6 кв.м.), находящееся по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Байзакова, д. 34; земельный участок, кадастровый номер 20-311-023-141; площадь зем.уч.: 0,0846га; целевое назначение: для административного здания; ограничения в использовании и обременения зем.уч. — обеспечить беспрепятственный доступ на зем.участок эксплуатирующим службам и предприятиям для технического обслуживания и ремонта инженерных сетей, обязан соблюдать требования по использованию зем.участка в водоохранной зоне реки Есентай, соблюдать режим использования земель расположенных в охранной зоне сетей телекоммуникаций акционерного общества «Казахтелеком»; делимость зем.уч.: участок неделимый; оценщик: ТОО «WMConsulting»; оценочная стоимость, стартовая цена, тг.: 60 730 000 (шестьдесят миллионов семьсот тридцать тысяч) тг.; шаг: 5% от стартовой (начальной) цены; минимальная цена: 30 365 000 (тридцать миллионов триста шестьдесят пять тысяч) тг.; гарантийный взнос – 9 109 500 (девять миллионов сто девять тысяч пятьсот) тг.; дата оценки:14 февраля 2017 года.
Торги состоятся 29 июня 2017 года в 11:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz., в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденных постановлением №1174 от 31 декабря 2015 года и Регламентом проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра государственного имущества.
Единый оператор в сфере учета государственного имущества обеспечивает функционирование веб-портала реестра, а также принимает гарантийные взносы участников торгов (по аукциону), перечисляет гарантийный взнос участника, победившего в торгах, на счет продавца и возвращает гарантийные взносы другим участникам торгов. Расчеты по договору купли-продажи производятся между АО «НК «СПК «Алматы» и покупателем. При этом покупатель производит расчеты в следующем порядке:
1) Гарантийный взнос засчитывается в счет причитающегося авансового платежа;
2) Оставшаяся сумма должна быть внесена в срок по соглашению Сторон.
Реквизиты для зачисления гарантийных взносов:
АО «Информационно-учетный центр», БИН 050540004455, БИК KZKOKZKX, ИИК KZ529261501102032004, Банк: АО «КАЗКОММЕРЦБАНК», КНП 171, Кбе 16.
Дополнительную информацию по проведению аукциона вы можете получить по адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, 74 «а», контактный телефон: +7 (7272) 266-84-82, вн.(429).

Ақпараттық хабарлама
«Алматы» ӘКК» ҰК» АҚ мына нысанды сату бойынша сауда-саттықты аукцион әдісімен, ең төменгі бағаға дейін түсіру тәсілі арқылы сату бойынша сауда-саттық өткізетінін хабарлайды:
Тұрғын емес (482,6 шаршы метр), орналасқан мекенжайы: Алматы қ., Алмалы а-ы, Байзақов көш., 34 ү.; кадастрлік нөмірі номер 20-311-023-141; тұрғын емес үй-жайдың алаңы, 0,0846га; мақсатты арналымы: әкімшілік ғимарат үшін; т.е.ү. пайдалануды және ауыртпалық салуды шектеу – техникалық қызмет көрсету үшін инженерлік жүйелерді жөндеу үшін пайдаланушы қызметтердің және кәсіпорындардың жер теліміне кедергісіз өтуін қамтамасыз етсін, Есентай өзеніндегі су күзету аумағындағы жер телімін пайдалану талаптарын сақтауға міндетті, сонымен қатар «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының телекоммуникациялар желілерін қорғау аймақтарынлда орналасқан жерді пайдалану тәртібі сақталуын қамтамасыз етсін; үй-жайдың бөлінуі: бөлінбейді; Бағалаушы: «WMConsulting» ЖШС; бағалау құны, бастапқы бағасы, тг.: 60 730 000 (алпыс миллион жеті жүз отыз мың) тг.;минималды баға: 30 365 000 (отыз миллион үш жүз алпыс бес мың) тг.; қад.: бастапқы бағасынан 5%-ы; кепілдік жарнасы – 9 109 500 (тоғыз миллион жүз тоғыз мың бес жүз) тг.; бағалау күні: 2016 жылдың 14 ақпаны.
Сауда-саттық 2017 жылдың 29 маусымы сағат 11:00-де (Астана уақыты) 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1174 қаулымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына және Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда — саттықты өткізу регламентіне сәйкес www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында жүзеге асырылады.
Мемлекеттік мүлік тізілімі саласындағы бірыңғай оператор тізілім веб-порталының қызмет етуін қамтамасыз етеді, сондай-ақ сауда-саттыққа қатысушылардың кепілдік жарналарын (аукцион бойынша) қабылдайды, сауда-саттықта жеңіске жеткен қатысушының кепілдік жарнасын сатушы шотына аударады және басқа да сауда-саттыққа қатысушылардың кепілдік жарналарын қайтарады. Сату-сатып алу шарты бойынша есеп айырысу «Алматы» ӘКК» ҰК» АҚ және сатып алушы арасында жүзеге асырылады. Сондай-ақ сатып алушы есеп айырысуды мынадай тәртіппен жүзеге асырады:
1) Кепілдік жарна тиісті аванстық төлем ретінде саналады;
2) Қалған сома тараптардың келісімі бойынша төленуі тиіс.
Кепілдік жарнаны аударуға арналған реквизиттер:
«Ақпараттық-есептік орталық» АҚ, БСН 050540004455, БСК KZKOKZKX, ИИК KZ529261501102032004, Банкі: «ҚАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ, ТАК 171, Бек 16.
Аукционды өткізу туралы қосымша ақпаратты мына мекенжайдан алуға болады:
Алматы қ., Абылай хан данғ., 74 «а», байланыс телефоны: +7 (727) 266-84-82, ішкі (429).

Оставить заявку    *Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

    [recaptcha]